Svrha i opravdanost projekta

Projekt želi riješiti problem neodgovarajućih prostornih i tehničko-tehnoloških kapaciteta prijavitelja koji mu onemogućuju provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u području biomedicine i zdravstva. Posljedično, prijavitelju koji kao nastavna baza, ima razvijenu suradnju s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom, Stomatološkim i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, ali i s drugim znanstvenim i nastavnim ustanovama, onemogućen je daljnji prijenos znanja i vještina koji mogu u značajnoj mjeri doprinijeti socio-ekonomskom razvoju. Ostali problemi vezani su uz dotrajalu laboratorijsku opremu, odnosno nedostatak opreme za suvremene metode istraživanja koji limitiraju znanstvenu aktivnost te onemogućuju da veći broj istraživača stekne doktorat znanosti i specijalizaciju. Istraživanja su često niže razine složenosti te su provođena na manjem broju uzoraka, a objavljeni znanstveni članci su pretežno nižeg čimbenika utjecaja. Smanjen opseg i relevantnost istraživačkih tema te (ne)kvaliteta istraživačkih aktivnosti očituje se i u broju znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi Web of Science.

Problemi se preslikavaju i na gospodarski sektor, budući da prijavitelj ima ograničenu mogućnost pružanja usluga, a i dio internih pretraga obavlja se u drugim ustanovama. Dodatno, istraživačke prostorije posljednji put su adaptirane 1953. godine, a bez njihove adaptacije nemoguće je osigurati minimalne standarde vezane uz znanstveni i stručni rad. Naime, postojeći prostori neprimjereni su suvremenoj dijagnostici i onemogućavaju razvoj novih metoda dijagnostike i implementacije novih dijagnostičkih testova te onemogućavaju razvoj istraživanja patofizioloških procesa i razumijevanja mehanizama nastanka bolesti.
Projekt uključuje izvođenje radova na adaptaciji dijela prizemlja Kliničkog zavoda za kemiju uz nadzor, opremanje te izradu strateškog programa znanstveno-istraživačke djelatnosti prijavitelja kao mjere organizacijske reforme s ciljem unapređenja istraživačkog rada ustanove te uspostavljanja suradnje s ustanovama i gospodarskim subjektima u RH i inozemstvu. Projektom će se nabaviti oprema koja se koristi u istraživanjima i testiranjima novih načina dijagnostike te će se unaprijediti metode hemoreologije, kromatografije, atomske apsorpcijske spektrofotometrije, masene spektrometrije, metode sekvenciranja gena, genoma i otkrivanja novih mutacija. Stvoriti će se preduvjeti za proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti u poljima molekularne dijagnostike, laboratorijske imunologije i analitičke toksikologije u poveznici s farmakogenetikom te otvaranje novog smjera istraživanja usmjerenog na polje hemoreologije i istraživanja hemodinamičnih svojstava krvi. Time će se pridonijeti postizanju znanstvene izvrsnosti te stvaranju novih znanstvenih, društvenih i ekonomskih vrijednosti, zbog čega je nužno ulagati EU sredstva.

Projekt je u skladu sa S3 (Strategija pametne specijalizacije) jer će se istraživanja provoditi unutar tematskog prioritetnog područja( TPP) Zdravlje i kvaliteta života i horizontalnih tema KET/ICT. (Ključne razvojne tehnologije/Informacijske i komunikacijske tehnologije).
Projekt će doprinijeti ostvarivanju specifičnog cilja Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva OPKK (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.). Razvojem znanstveno-istraživačkog dijagnostičkog centra otvorit će se mogućnosti postizanja međunarodne prepoznatljivosti i konkurentnosti prijavitelja. Navedeno doprinosi ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Ciljanu skupinu čine:

 • Istraživači Kliničkog zavoda za kemiju (9) i ostalih klinika i zavoda KBC-a (14) koji imaju potrebu za suvremenom znanstvenom infrastrukturom koja im omogućava intenziviranje istraživačkog rada i realizaciju znanstveno-istraživačkih projekata.
 • Studenti, pripravnici i specijalizanti kojima će biti omogućeno provođenje istraživačkog dijela izobrazbe.
 • Istraživači znanstvenih organizacija s kojima je uspostavljena suradnja te gospodarski subjekti koji će nakon provedbe projekta potraživati usluge Zavoda koje su im nužne za razvoj proizvoda i usluga.

Ciljevi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Jedan od doprinosa glavnom cilju strategije Europa 2020. jest prioritetna os Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija. Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ provodi se kohezijska politika Europske unije i pridonosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz ula­ganja u infrastrukturne investicije i potpore poduzetništvu i istraživačkoj djelatnosti.
Investicijski prioritet: Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije (I&I) s ciljem razvijanja uspješnosti I&I-a te promoviranje centara za kompetencije
Strateški cilj: Unapređenje istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) vrhunske kvalitete. Poticanje inovacija i izvrsnosti u istraživanjima uz pomoć izgradnje kapaciteta javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije
Korisnici: Znanstvene organizacije
Prihvatljive aktivnosti: ulaganje u infrastrukturu, nabava istraživačke opreme, ulaganje u e-infrastrukturu

Ciljevi Projekta KK.01.1.1.02-0014

 • Povećati kvalitetu, opseg i relevantnost istraživačkih aktivnosti
 • Unaprijediti znanstveno-istraživačke kompetencije
 • Postići međunarodnu prepoznatljivost i konkurentnost ustanove
 • Povećati broj doktorskih i znanstvenih radova
 • Intenzivirati suradnju sa zdravstvenim i znanstvenim ustanovama
 • Uspostaviti prepoznatljivi istraživački dijagnostički centar iz područja molekularne dijagnostike, analitičke toksikologije, laboratorijske imunologije i hemoreologije
 • Unaprijediti zdravstvenu zaštitu u dijagnostici i praćenju liječenja
 • Osuvremeniti prostor Kliničkog zavoda za kemiju
 • Poboljšati uvjete rada za laboratorijska istraživanja u KBC Sestre milosrdnice

Istraživačka područja i pripadajuća oprema

1. Molekularna dijagnostika

 • Sekvenciranje, analiziranje, istraživanje i dijagnosticiranje promjena dijelova ili cjeline genoma bolesnika
 • Tekuća biopsija – određivanja genskog profila tumora iz tumorske DNA koja slobodno cirkulira u plazmi
 • Istraživanje nastanka, razvoja, praćenja uspješnosti liječenja organskih, nasljednih i malignih bolesti s genskim uzrocima ili posljedicama
 • Ciljano i djelotvornije liječenje istraživanjem farmakogenske konstitucije bolesnika
 • Ciljano i djelotvornije liječenje onkoloških bolesnika ispitivanjem genotipa tumora
 • Primjena u personaliziranoj, preventivnoj i prediktivnoj medicini

Oprema:

Sustav nove generacije NGS (engl. Next Generation Sequencing, NGS) za sekvenciranje fragmenata DNA i RNA, egzona, transkriptoma i cijelog genoma
Digitalni PCR za brzu kvantifikaciju i identifikaciju vrlo malih količina DNA
PCR u stvarnom vremenu za brzu dijagnostiku pojedinačnih poznatih polimorfizama
DNA čip tehnologija (engl. Microarray) za ciljanu analizu stotina poznatih genskih polimorfizama
Automatiziran robotski sustav za mikropipetiranje
Sustav za izolaciju nukleinskih kiselina
Sustav za kapilarnu i gel elektroforezu
Laminar za pripremu reakcija u sterilnim uvjetima

2. Laboratorijska imunologija

 • Identificiranje površinskih i citoplazmatskih bilje­ga stanica hematogenog i
 • ne-hematogenog porijekla
 • Kvantitativno određivanje unutarstaničnih i izvanstaničnih signalnih topljivih molekula
 • Procjena funkcioniranja imunološkog sustava kao i staničnih procesa izvan imunološkog sustava
 • Istovremeno određivanje više biljega iz mini­malnog volumena uzorka različitih tjelesnih tekućina
 • Testovi aktivacije specifičnih staničnih populacija
 • Mjerenje biljega apoptoze
 • Analiza sadržaja DNA i proliferacijske aktivnosti stanica
 • Detekcija prisutnosti specifičnih miRNA u krvi ili staničnim elementima
 • Detekcija i kvantifikacija fetalnih eritrocita u krvi majke
 • Istraživanje dijagnostičke učinkovitosti novih biljega u različitim bolestima i stanjima. Uvid u stanični odgovor na lijekove
 • Detekcija cirkulirajućih autoantitijela usmjerenih na različite ciljne stanične antigene upotrebom kultura stanica ili kriostatskih rezova različitih tkiva

Oprema:

Protočni citometar (multiparametrijska protočna citometrija) za razlikovanje stanica prema veličini i kompleksnosti strukture, površinskim i citoplazmatskim antigenima te za kvantificiranje topljivih biljega u raznim tjelesnim tekućinama
Sustav za automatiziranu primjenu ELISA metodologije (engl. Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
Fluorescentni mikroskop za detekciju cirkulirajućih autoantitijela usmjerenih na različite stanične antigene te za vizualizaciju staničnih procesa upotrebom fluoroforom obilježenih antitijela na stanične strukture

3. Analitička toksikologija

 • Primjena tekućinske kromatografije s masenom spektrometrijom u istraživanju raznovrsnih bioloških molekula
 • Praćenje uspješnosti suplementacijske terapije dijetetskim sredstvima, vitaminima (vitamini A, B, C, D, E) i antioksidansima (koenzim Q10, β – karoten)
 • Dijagnostika i liječenje bolesti (porfirini, steroidi, katekolamini)
 • Terapeutsko praćenje koncentracije velikog broja lijekova u tjelesnim tekućinama u svrhu osiguranja optimalnog djelovanja i izbjegavanja toksičnih učinaka
 • Detekcija otrovanja i zloupotreba sredstava ovisnosti
 • Otkrivanje i kvantificiranje nepoznatih komponenti u stanjima intoksikacije
 • Identifikacija oligoelemenata u dijagnostici i praćenju liječenja (Cu, Zn, Se) te za procjenu nutritivnog statusa (Zn, Se)
 • Procjena toksičnosti oligoelemenata poput Pb, Cr, Mn, Al, Hg (izloženost blizini odlagališta otpada, izloženost radnika u tvornicama i postrojenjima i drugim rizičnim radnim mjestima)

Oprema:

Atomski apsorpcijski spektrometar (AAS) za kvantificiranje oligoelemenata u koncentracijama nižim od onih koje su prikladne za konvencionalne metode
Tekućinski kromatograf s dvojnom spektometrijom masa (LC-MS/MS) za visoku specifičnost i osjetljivost u identifikaciji i kvantifikaciji velikog broja molekula na temelju kombinacija dviju tehnologija

4. Hemoreologija

 • Istraživanje deformiteta protoka krvi u različitim patofiziološkim okolnostima, ponajviše u hematologiji, kardiologiji, gerijatriji, angiologiji, kirurgiji, opstetriciji i ginekologiji i neurologiji, ali i u farmaceutskoj industriji, odnosno na području ispitivanja lijekova
 • Procjena vaskularne komplikacije u fiziološkim stanjima (trudnoća, menopauza, imobilizacija)
 • Primjena u hematološkim bolestima i hiperviskoznom sindromu
 • Istraživanje patogeneze vaskularnih poremećaja i aterogeneze
 • Prepoznavanje rane faze kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih komplikacija u kroničnim bolestima različite etiologije i mogućnosti profilakse

Oprema:

Viskozimetar s denzitometrom za mjerenje viskoznosti plazme, deformacije i proticanja krvnih stanica (smicanje) i plazme metodom padajućih kuglica